Strona główna (Publiczna) :
Kontakt

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18 A
02-092 Warszawa, Polska

Tel. (+48 22) 440 33 00
Fax (+48 22) 440 35 50
 

Eli Lilly Polska sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i nie prowadzi obrotu produktami leczniczymi. Prosimy o niekierowanie zamówień na produkty na wyżej wskazany adres mailowy naszej spółki. Sprzedaż produktów Eli Lilly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą dystrybutorzy (Neuca S.A., PGF S.A., Farmacol S.A. oraz Phoenix Pharma Polska sp. z o.o.), z którymi należy się kontaktować w sprawie zamówień.

NIP 526-10-12-594
REGON 010741154
Kapitał zakładowy: 10.023.734,00 PLN
Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 34645.

Zgłoś działanie niepożądane

PP-LD-PL-0153